Wybierz język: Polski
Regulamin

Regulamin XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa:

 1. Teren festiwalu obejmuje obszar OCSiR, Gimnazjum nr 2 w Ostródzie, oraz miejsc wyznaczonych przez organizatorów, na których odbędą się finałowe pokazy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w "XII Ogólnopolskim Festiwalu Ognia i Kuglarstwa" jest uiszczenie wpłaty w wysokości 60zł (50zł w prerejestracji) oraz okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość podczas rejestracji.
 3. Osoby niepełnoletnie, które chcą uczestniczyć w festiwalu, zobowiązane są do przekazania organizatorom pisemnego zezwolenia od rodziców lub ich prawnych opiekunów, wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu.
 4. Osoby bez identyfikatorów i/lub opasek identyfikacyjnych, nie mają prawa na przebywanie na terenie hali sportowej oraz szkoły, w którym są zakwaterowani uczestnicy. Organizatorzy dopuszczają możliwość kontroli posiadania identyfikatorów i/lub opasek identyfikacyjnych przez ochronę.
 5. Na terenie festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 6. Na teren hali obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów.
 7. Na teren festiwalu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 8. Organizatorzy Festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne, wypadki etc., które mają miejsce na terenie festiwalu jak i poza nim.
 9. Każdy uczestnik Festiwalu ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek zniszczenia, wybryki itp.
 10. Każdy uczestnik Festiwalu biorący udział w głównych punktach programu i/lub w Finale, ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania i bezpieczeństwo posiadanego własnego sprzętu wykorzystywanych do tańca z ogniem.
 11. Każdego z uczestników Festiwalu obowiązuje zakaz używania azbestu oraz środków azbesto pochodnych zarówno na wszelkich pokazach w których wykorzystuję się otwarty ogień, jak również na terenie festiwalu
 12. Organizatorzy mają prawo do wykluczenia z uczestnictwa w festiwalu osobę, która swoim postępowaniem znacząco naruszyła regulamin.
 13. Organizatorzy mają prawo do wykluczenia osoby, na którą napływają skargi od innych uczestników festiwalu. W szczególności dotyczy to zachowania w stosunku do innych uczestników imprezy.
 14. Wszystkie sytuacje, w których łamane jest prawo (np. kradzieże) zostaną natychmiast zgłoszone odpowiednim służbom. W takiej sytuacji organizatorzy biorą pod uwagę przekazanie nagrań z monitoringu zainstalowanego na hali oraz szkole.
 15. Obowiązuje tylko pełna opłata za uczestnictwo w festiwalu, bez podziału na pojedyncze dni.
 16. Każdy uczestnik oświadcza że zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz udostępnia wizerunek w celach promocyjno-marketingowych, związanych z Ogólnopolskim Festiwalem Ognia i Kuglarstwa.
 17. Podpis pod regulaminem (listą uczestników) jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Niektóre funkcje organizatorów pełnione będą również przez wolontariuszy. Będą czuwali oni nad poprawnym przebiegiem Festiwalu.

Zezwolenie dla osoby niepełnoletniej

My, niżej podpisani ……….………………………………..……., jako rodzice/opiekunowie * ……………………………………… urodzonego w dniu ……….…………………………., wyrażamy niniejszym zgodę, by nasz(a) córka/syn* podopieczna/podopieczny* brał(a) udział w występach fireshow podczas XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa w Ostródzie. Występy odbywają się jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów oraz zgodnie z wytycznymi instruktorów.

Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam wiadomym, na czym polegają występy fireshow, treningi i warsztaty, oraz zapoznaliśmy się z programem i regulaminem XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa w Ostródzie oraz w pełni go akceptujemy.

Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w występach fireshow, treningach oraz warsztatach obarczone jest ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, poparzeń itp., a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała.

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszą córkę/syna/podopieczną/podopiecznego* i oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasza córka/syn* podopieczna/podopieczny*, nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec organizatorów XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa w Ostródzie.

.........................................
data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zezwolenie wymagane jest od każdej osoby niepełnoletniej, nawet nie biorącej udziału w występach z ogniem. Przyjazd uczestnika wraz z opiekunem nie zwalnia z obowiązku przekazania zezwolenia organizatorom.



fire show, taniec z ogniem
Copyright © 2012 Festiwal Ognia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów ze strony zabronione.